پاسخ عملکرد عضلات کف لگنی در کنترل ادراری زنان سالمند متعاقب تمرینات ایزومتریک
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان
چکیده
چکیده
مقدمه: یکی از مواردی که با افزایش سن و ورود به دوره سالمندی ایجاد می شود، بی اختیاری ادراری است. بی اختیاری ادراری می‌تواند علائم بسیاری از مشکلات مختلف از سرطان گرفته تا سنگ کلیه تا بزرگ شدن پروستات باشد. هدف پژوهش حاضر، مطالعه پاسخ عملکرد عضلات کف لگنی در کنترل ادراری زنان سالمند متعاقب تمرینات ایزومتریک است. اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎری ادرار ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ آن ها ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎری ادرار اﺳﺘﺮﺳﯽ، ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎری ادرار اورژاﻧﺴﯽ و ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎری ادرار ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ. اﮔﺮﭼﻪ ﺷﯿﻮع اﻧﻮاع ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎری ادرار در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اما ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎری ادرار اﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع آن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ 50 درﺻﺪ از زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎری ادرار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ (1). ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎری ادرار اﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺻﻠﯽ، ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻋﻀﻼت ﮐﻒ ﻟﮕﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﺷﮑﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻋﺼﺒﯽ- ﻋﻀﻼﻧﯽ، ﺗﺮوﻣﺎﻫﺎی ﻓﺎﺷﯿﺎ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ (2).
روش تحقیق: این مطالعه از نوع نیمه تجربی و بصورت میدانی و با دو گروه تجربی و شاهد به صورت دو مرحله پیش و پس آزمون می باشد. جامعه آماری پژوهش، زنان دارای مشکلات مربوط به عدم کنترل ادرار و مبتلا به بی اختیاری ادراری شهر ارومیه هستند که پس از اعلام فراخوان پژوهشی در سرای سالمندان ارومیه و از بین افراد داوطلب به تعداد 53 نفر که با معیارهای پژوهش همخوانی داشتند، انتخاب و در پژوهش حاضر شرکت نمودند. از این میان 30 نفر مبتلا به بی اختیاری ادراری در دامنه سنی 60 تا 65 سال بصورت داوطلبانه و پس از سنجش اولیه در این پژوهش شرکت نمودند.
نتایج: یافته ها نشان داد که بعد از اجرای پروتکل تمرینی تفاوت معناداری در مقادیر تکرر ادراری (001/0=P)، بی اختیاری ادراری (001/0=P)، بی اختیاری ادراری استرسی، (001/0=P)، مشکلات دفع ادراری، (001/0=P) و عفونت دستگاه ادراری (001/0=P) وجود دارد.
بحث: یافته اخیر همسو با یافته های هنا (2013)، گراسلیا (2013) و ماریا (2013) بوده و نشان داده شد که تمرینات کگل در کاهش تکرر اختیاری و بی اختیاری ادراری نقش مثبت معناداری دارد. اما با تحقیق جاناتان و همکاران (2009) همسو نمی باشد. با افزایش سن، دفع ادرار دچار تغییراتی می‌شود. تحمل نگه داشتن ادرار کمتر، عملکرد کلیه‌ها در طول شب هم ادامه می‌یابد، عضلات شکم و لگن ضعیف شده و مثانه کاملاً خالی نمی‌شود. این تغییرات موجب می‌شود که نگه داشتن ادرار مشکل‌تر شود، فرد در طول شب چند بار برای ادرار کردن بیدار و دفعات ادرار بیشتر شود و احتمال عفونت ادراری و تشکیل سنگ افزایش یابد (3).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به نظر می رسد استفاده از تمرینات ایزومتریک کگل دارای مزایا و آثار مثبت بالایی در تقویت عضلات کف لگنی برای پیشگیری و بهبود مشکلات ادراری و بی اختیاری ادراری زنان سالمند می باشد.
کلیدواژه ها