بررسی تأثیر فعالیت‌های ورزشی هوازی (ایروبیک) بر سلامت روان و خلق منفی (اضطراب و افسردگی) نوجوانان دختر
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشگاه ازاد کرج
2دانشگاه آزاد اهر
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر فعالیت‌ های ورزشی هوازی (ایروبیک) بر سلامت روان و خلق منفی (اضطراب و افسردگی) نوجوانان دختر می‌پردازد. به این منظور 6 دبیرستان دخترانه با روش خوشه ای چند مرحله ای از لیست دبیرستان های دخترانه شهر تهران انتخاب شد. از بین دانش آموزان 30 نفر که دارای نمرات سلامت روان پایینی بوده و داوطلب همکاری نیز بودند وهمچنین بر اساس پرسشنامه جمعیت شناختی که شامل سن، قد، سلامت جسمانی، نداشتن سابقه بیماری‌های خاص (قلبی- عروقی، ریوی و کلیوی) و نداشتن ناهنجاری‌ های اسکلتی بود، به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی ساده در 2 گروه کنترل و گروه آزمایشی قرار داده شدند. ابزار جمع آوری داده‌ ها شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، و پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی گلدبرگ بود. گروه آزمایشی برنامه تمرین ورزش هوازی منتخب را به مدت 9 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به-مدت 45 دقیقه در یک باشگاه ورزشی انجام دادند. در حالیکه روی گروه کنترل در مدت 9 هفته مداخله ورزشی صورت نگرفت. برای بررسی تأثیر برنامه تمرینی ایروبیک بر سلامت روان گروه نمونه، گروه‌های کنترل و مداخله قبل و بعد از 9 هفته تمرین ایروبیک به پرسشنامه سلامت عمومی پاسخ دادند.
تجزیه و تحلیل داده‌ ها با استفاده از آزمون‌ های کلموگروف- اسمیرنوف، تی مستقل و وابسته در سطح (05/0<p) انجام از طریق نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج حاکی از آن بود که میزان علائم جسمانی، اضطراب، افسردگی و سلامت روانی آزمودنی‌ های گروه تجربی به طرز معناداری (05/0 p<) بهبود یافت.
براساس یافته های پژوهش حاضر می توان ورزش هوازی را به عنوان یک راهکار درمانی پیشگیرانه در بهبود سلامت روانی و کاهش اضطراب و افسردگی دختران نوجوان پیشنهاد نمود.
کلیدواژه ها