ورزش در بیماران مالتیپل اسکلروزیس (ام اس) دارای افسردگی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1پزشک بیمارستان شریعتی ، سازمان تامین اجتماعی
2رزیدنت روانپزشکی ، دانشگاه غلوم پزشکی اصفهان
3مشاور/مرکز مشاوره آرامش
چکیده
مقدمه:مالتیپل اسکلروزیس (ام اس) بیماری سیستم ایمنی بدن است که خصوصیت آن دمیلیزاسیون سیستم عصبی می باشد.تحقیقات اخیر نشان داده است که خطر ابتلا به افسردگی در بیماران ام اس در طول زندگی شان بین 23 تا 54 درصد میباشد. افسردگی در بیماران ام اس مهم میباشد استفاده از دارو های ضد افسردگی ممکن است باعث ایجاد عوارض شود پس پیدا کردن روش های طبیعی برای بهبود علائم افسردگیدر این بیماران مهم است. ورزش تاثیر مثبتی در افراد افسرده که فاقد بیماری ام اس بوده اند داشته است. هدف از این مطالعه بررسی مقالات منتشر شده ای است که تاثیر ورزش در افسردگی بیماران ام اس را بررسی میکنند.
روش ها:جستجوی جامعی در منابع الکترونیکی مخصوصا پاپ مد انجام شد. ورزش، ام اس و افسردگی به عنوان کلید واژه اصلی انتخاب شدند. هر نوع نوشته ای به زبان انگلیسی و یا زبان های دیگر با چکیده انگلیسی انتخاب شدند و بررسی شدند. آن دسته از مطالعاتی که تاثیرات ورزش در افسردگی بیماران ام اس را بررسی می کردند به عنوان بعتوان معیار ورود برای بررسی نهایی انتخاب شدند. از 755 مقاله ای که به بررسی افسردگی در بیماران ام اس می پرداختند، 29 مقاله بر اساس معیارهای ورود برای بررسی نهایی انتخاب شدند. اطلاعات استخراج ودسته بندی شدند.
نتایج:نتایج این بررسی نشان دادند که ورزش تاثیر مثبتی در افسردگی گروه هایی که ام اس ندارند داشته است. نوع ورزش پیشنهادی می باشد. هنوز مطالعات به اندازه کافی نیست که نشان دهد چه نوع و شدتی از ورزش مفید تر است .بعضی مقالات نشان داده اند که ورزش های استقامتی و یا تمرینات چندگانه که میزان شدت بیشتری داشته اند و حداقل 3 بار در هفته به مدت حداقل 8 تا 12 هفته انجام شده اند تاثیر مثبت بیشتری در افسردگی دارند. نتایج تحقیقات نشان داده است که ورزش تاثیرات یکسانی با دارو درمانی و روان درمانی در افسردگی های خفیف تا متوسط دارا می باشد. هنگامی که مقالات مربوط به بررسی تاثیر ورزش بر علائم افسردگی بیماران ام اس را بررسی شد پیشنهاد جامع و یکسانی در مورد تعداد زیاد و متنوع ورزش های که استفاده شده ، شدت بیماری و نوع انتخاب بیمار یافت نشد. بعضی از مقالات نشان داده اند که تمرینات مقاومتی ، تمرینات آبی و یوگا مفید هستند اکثر برنامه ای تمرینی حداقل 2 بار در هفته به مدت 8 تا 18 هفته انجام شده بودند و تاثیرات مثبتی در ام اس داشتند.
بحث:بر طبق نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که ورزش می تواند مکمل روش های استاندارد درمان افسردگی درام اس باشد.اگر چه هنوزپیشنهاد قطعی و مناسبی در مورد نوع ، شدت ، مدت و تکرار ورزش در بیماران مبتلا به ام اس مطرح نشده است. بر طبق نتایج این مطالعه به نظر می رسد در این بیماران ورزش های بی خطر با شدت متناسب با توان بیمار ان 2 تا 3 بار در هفته و به مدت 8 تا 17 هفته می تواند مفید باشد. تحقیقات بیشتری لازم است تا برنامه ورزش مناسب برای بیماران ام اس مبتلا به افسردگی پیدا شود.
کلیدواژه ها