تأثیر سن و تمرینات مقاومتی میان مدت بر شاخص های اکسایشی و ضد اکسایشی در زنان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشجو
2عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
چکیده
تأثیر سن و تمرینات مقاومتی میان مدت بر شاخص های اکسایشی و ضد اکسایشی در زنان

1. شهلا علیخانی؛ 2. داریوش شیخ الاسلامی وطنی
1. کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه کردستان؛ 2. دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه کردستان
Shahla.alikhani94@gmail.com
مقدمه: روند پیری با افزایش رادیکال آزاد و صدمات سلولی همراه است (1). تمرینات مقاومتی موجب تعادل سیتم اکسایشی و آنتی اکسیدانتی در آزمودنی های مسن گردیده است (2)
هدف ازاین مطالعه بررسی تأثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با شدت 75% 1RMبر سطوح سرمی TNF-α ،MDA ،TAC ، NF-KB در زنان مسن و جوان می باشد. ضمن بررسی تغییرات شاخص های اکسایشی و ضد اکسایشی متعاقب تمرینات مقاومتی ، تاثیرات وا بسته به سن مد نظر است.
روش شنا سی : بدین منظور 44 نفر آزمودنی زن داوطلب و هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به 4 گروه :1- تجربی مسن 12نفر (میانگین سنی3± 4/60 ) 2- کنترل مسن 10نفر (میانگین سنی 5± 3/62 ) 3- تجربی جوان 12 نفر (با میانگین سنی 3/3±1/ 22 ) 4- کنترل جوان 10 نفر ( با میانگین سنی 2 ±2/24 ) تقسیم شدند. کنترل ها هیچ گونه فعالیت منظمی نداشتند. پروتکل تمرینی به مدت 12 هفته، سه جلسه در هفته ، هر جلسه به مدت 60 دقیقه در برنامه ی مقاومتی با شدت 75% 1RM شرکت کردند. خونگیری در دو نوبت ، 48 ساعت قبل از شروع برنامه ی تمرینات و 48 ساعت پس از آخرین جلسه ی تمرینی در حالت استراحتی و ناشتا انجام گردید.
نتایج :: کاهش معنادار TNF- α ، MDA و افزایش معنادار TAC ، NF- KB در تجربی ها دیده شد . افزایش معنادار TNF- α ، MDA و کاهش معنادار TAC ، NF- KB در کنترل ها مشاهده گردید . ( 05/0 › P )
کاهش معنادار MDA و TNF- α در تجربی ها نسبت به کنترل ها وجود داشت. افزایش معنادار NF- KB فقط در تجربی جوان نسبت به کنترل ها وجود داشت و افزایش معنادار TACدر تجربی ها نسبت به کنترل ها دیده شد. البته دراین مورد افزایش معنادار در تجربی جوان نسبت به تجربی مسن مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری : در پژوهش حاضر نشان داده شده که تمرین مقاومتی موجب کاهش سطح TNF-α و MDA شده که فاکتور مهمی در کاهش روند پیری می باشد. همچنین این تمرینات باعث افزایش سطوح TAC و NF- KB گردیده که ظرفیت آنتی اکسیدانی بالا می برد . همان طور که می دانیم ورزش خود موجب استرس اکسایشی می شود اما فعالیت ورزشی منظم سیستم آنتی اکسیدانتی بدن را تقویت می کند و در نهایت بدن را قادر می سازد که با این عوامل مبارزه نماید. در هرحال به نظر می رسد با افزایش سن سازگاری های ضد اکسایشی ناشی از تمرین تا حدودی تضعیف می شود.
واژه های کلیدی :تمرین مقاومتی ، استرس اکسایشی ، ظرفیت آنتی اکسیدانتی
منابع :1- Bouzid, M.,Filaire,E., A., Fabre,C.(2015).Radical oxygen species; exercise and aging: an update. Sports medicine, 1245-1261.
2- Koopman,R., Van Loon,L.(2009).Aging , exercise and muscle protein metabolism. J Appl Physiology,2040-8.
کلیدواژه ها