تاثیر چهار ماه تمرینات مقاومتی بر تراکم استخوانی زنان یائسه
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران
2دانشگاه شیراز
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
چکیده
مقدمه: استئوپروز به عنوان یک بیماری چند عاملی دستگاه اسکلتی شناخته می شود که علاوه بر کاهش تراکم استخوان و تخریب ساختار بافت اسکلتی موجب کاهش کیفیت زندگی، بروز شکستگی ها و مرگ و میر در افراد سالمند و به ویژه زنان یائسه می شود. این عارضه در زنان یائسه به علت کاهش سطح استروژن به شدت افزایش می یابد به طوری که 30 درصد از این افراد دچار شکستگی های ناشی از آن می شوند. هدف از این پژوهش تاثیر چهار ماه تمرینات مقاومتی بر تراکم استخوانی زنان یائسه بود.
روش شناسی: آزمودنی های تحقیق 22 زن یائسه بودند که به صورت داوطلبانه در دو گروه 12 نفری تمرینات مقاومتی با میانگین سنی 04/1±02/53 سال،قد 3/1 ±01/158 سانتی متر، وزن 12/2±41/69 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 14/1±41/28 کیلوگرم بر مترمربع و 10 نفری کنترل با میانگین سنی 02/1±01/52 سال ، قد 2/1±12/157 سانتی متر، وزن 4/1±11/67 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 21/2±54/27 کیلوگرم بر مترمربع در این پژوهش شرکت کردند. تمرینات مقاومتی شامل پرس سینه هالتر، جلو پا ماشین، سرشانه هالتر از جلو، پشت پا ماشین ، جلو بازو هالتر ایستاده، و کشش لت به مدت چهار ماه، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه با شدت 70% یک تکرار بیشینه بود. گروه کنترل در طول این دوره هیچ گونه فعالیت ورزشی منظمی نداشتند. برای مقایسه داده ها از t همبسته و مستقل استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که در گروه تمرینات مقاومتی تغییر معناداری در تراکم استخوان گردن فمور (038/0p =)، مهره های کمری (041/0p=) وجود داشت که این تغییرات در گروه کنترل در تراکم استخوان گردن فمور (85/0p=)، مهره های کمری (00/01p=) معنی دار نبود. همچنین بین دو گروه در تراکم استخوان گردن فمور (001/0p=)، مهره های کمری (001/0 p = ) تفاوت معنی داری وجود داشت.
بحث و نتیجه گیری: تمرینات مقاومتی با ایجاد بار مکانیکی و تحمل وزن موجب بهبود خون رسانی، تغذیه مفاصل و استخوان، جذب کلسیم و تحریک متابولیک استخوان می شود که می تواند بر استحکام استخوان تاثیر گذارد.
کلیدواژه ها