اثر 4 و 8 هفته تمرینات مقاومتی بر برخی از شاخص های اکسایشی/ضد اکسایشی در مردان مبتلا به سرطان پروستات
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشگاه شهرکرد
2دانشگاه مازندران-دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی
3استادیار
چکیده
مقدمه : سرطان پروستات سومین سرطان شایع در بسیاری از کشورها و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در میان مردان محسوب می شود. این بیماری در ایران نیز، سومین سرطان احشایی شایع گزارش شده می باشد که در حدود 75/7 درصد موردهای جدید سرطان را موجب می شود و هفتمین علت اصلی مرگ ناشی از سرطان در کشور به شمار می رود. برخی از مطالعات افزایش عوامل اکسایشی را باعث رشد پروستات می دانند .بنابراین هدف از این تحقیق بررسی اثر 4 و 8 هفته تمرینات مقاومتی بر برخی از شاخص های اکسایشی/ضد اکسایشی در مردان مبتلا به سرطان پروستات می باشد.
روش شناسی : در این پژوهش 30 بیمار مبتلا به سرطان پروستات انتخاب شدند که به طور تصادفی به دو گروه تمرینات مقاومتی(n=15) و گروه کنترل(n=15) تقسیم شدند.سپس گروه تمرینات مقاومتی به مدت 8 هفته و هر هفته سه جلسه تمرینات مقاومتی را انجام دادند. به علاوه، برنامه تمرین مقاومتی مذکور از 50 درصد یک تکرار بیشینه (1RM) در شروع تمرینات به 70درصد یک تکرار بیشینه در پایان هفته هشتم رسید. مدت زمان استراحت بین تکرارها نیز 2 دقیقه در نظر گرفته شد. آزمودنی ها، در انتهای هر جلسه تمرینی نیز به مدت 10 دقیقه حرکات سرد کردن را اجرا نمودند.در ضمن زمان اجرای پروتکل ها در زمان عصر انجام می شد. نمونه های خونی در سه مرحله 48 ساعت قبل از آزمون ،هفته چهارم و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین اندازه گیری شد.داده های پژوهش با استفاده از آزمون (ANOVA) و آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر اندازه گیری شد.
نتایج : نتایج این تحقیق نشان داد که 4هفته تمرینات مقاومتی باعث افزایش غیر معنی داری در گلوتاتیون پراکسیداز(GPx) گردید. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که 4هفته تمرینات مقاومتی باعث افزایش معنی داری در میزان سوپراکسید دیسموتاز(SOD) گردید. همچنین 4 هفته تمرینات مقاومتی باعث تغییر معنی داری در میزان مالوندی آلدهید(MDA) و پروتئین کربونیل(PC) نگردید. نتایج این تحقیق نشان داد که 8 هفته تمرینات باعث افزایش معنی داری در ,GPx SOD گردید(P=0/000). همچنین نتایج تحقیق نشان داد که 8 هفته تمرینات مقاومتی باعث کاهش معنی داری درمیزان پروتئین کربونیل(PC) (P=0/0075)و مالوندی آلدهید(MDA) گردید(P=0/000).
بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که 8 هفته تمرینات مقاومتی باعث کاهش معنی داری در عوامل اکسایشی و افزایش معنی داری در میزان عوامل ضداکسایشی گردید. یکی از دلایل رشد پروستات افزایش عوامل اکسایشی می باشند. بتابراین می تواند از تمرینات مقاومتی به عنوان یکی از روش های جلوگیری از هایپر پلازی پروستات در بیماران مبتلا به سرطان پروستات جلوگیری کرد. همچنین افزایش عوامل ضد اکسایشی از عواملی می باشد که مانع از بروز بازر رخداد سرطان پروستات می گردد.
کلمات کلیدی: تمرینات تناوبی، اکسایشی، ضداکسایشی، سرطان پروستات.
کلیدواژه ها