تغییرات خودپنداره بدنی و افسردگی به دنبال یک دوره فعالیت هوازی در زنان مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شده
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشگاه پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
2استاد گروه رفتار حرکتی
3انکولوژیست پرتویی، بخش رادیوتراپی، بیمارستان میلاد اصفهان.
چکیده
مقدمه: بررسی عوامل روانی به عنوان یک موضوع مهم در مطالعات بیماریهای مزمن، به خصوص سرطان، مطرح می‌باشد. سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها در زنان می‌باشد؛ جراحی ماستکتومی یکی از روشهای درمانی این بیماری می باشد که به دنبال آن خودپنداره بدنی و افسردگی که سازه های روانی بسیار مهمی هستند به شدت تضعیف می شود. از آنجایی که فعالیت هوازی تأثیر مثبتی بر سلامت روان افراد سالم و بیمار دارد ضروری است تا اثر فعالیت های هوازی بر روی این مولفه های روحی روانی مهم و متاثر از جراحی در این دسته از بیماران بررسی شود.
روش شناسی: تحقیق نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون، با یک گروه تجربی و یک گروه کنترل بود. شرکت کنندگان 40 بیمار مبتلا به سرطان پستان بودند، که بصورت تصادفی به دو گروه تجربی (n=20) و کنترل (n=20) تقسیم شدند، پرسشنامه خودپنداره بدنی (PSDQ-S) (که شامل سلامتی، هماهنگی، فعالیت بدنی، چربی بدنی، لیاقت ورزشی، ظاهر، قدرت، انعطاف پذیری، استقامت و عزت نفس می‌باشد) و افسردگی بک، در دو مرحله پیش و پس آزمون تکمیل شد. شرکت کنندگان در گروه تجربی در طی 25 جلسه 20 تا 30 دقیقه ای به تمرینات هوازی منتخب پرداختند. داده ها با استفاده از آزمونt مستقل و t همبسته نرم افزار spss نسخه 16 تحلیل شد (p<0.05).
نتایج: نتایج آزمون t همبسته نشان داد، فقط بین پیش و پس آزمون گروه تجربی در خودپنداره بدنی کلی و تمامی خرده مقیاس های آن و میزان افسردگی با سطح اطمینان (p<0.05) اختلاف معنی داری وجود دارد؛ همچنین در آزمون t مستقل به لحاظ تفاضل پیش آزمون و پس آزمون دو گروه‌ از لحاظ خودپنداره بدنی کلی و تمامی خرده مقیاس های آن و میزان افسردگی با سطح اطمینان (p<0.05) اختلاف معنی داری وجود دارد. که نشان دهنده این است که تمرینات هوازی باعث بهبود خودپنداره بدنی کلی و خرده مقیاس های و کاهش میزان افسردگی در این دسته از بیماران می‌شود.
بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق می‌تواند به علت مواجهه با آینه باشد، چرا که فضایی که برای ورزشهای هوازی استفاده می‌شود، دیوارهایی با پوشش آینه دارد تا افراد در حین انجام ورزش، بدن خود را نیز مشاهده کنند؛ همچنین موسیقی و ارتباط بین فردی و نیز گروهی بودن فعالیت می تواند در بهبود تصویر بدنی موثر باشد؛ لذا به کاردرمانان توصیه می شود که در مراکز درمانی، از فعالیت های هوازی مناسب به عنوان درمان کمکی عوارض روحی-روانی ناشی از جراحی ماستکتومی به ویژه بهبود خودپنداره بدنی و کاهش افسردگی بهره گیرند.
کلیدواژه ها