هدف کلی :

تبادل اطلاعات به روز در زمینۀ ورزش و بیماری ها میان پژوهشگران و متخصصان علوم پایه و بالینی

 

اهداف اختصاصی برنامه:

آَشنایی با مباحث و چالشهای ذیل:

اپیدمیولوژی سرطان و فعالیت بدنی در ایران، اهمیت ورزش در سرطان های مختلف، چگونگی کاربرد ورزش در مراحل مختلف درمان و بازتوانی سرطان، جنبه های خاص ورزش در بیماران مبتلا به سرطان، ملاحظات لازم در کاربرد ورزش در انواع سرطان، نحوه سنجش اجزای مختلف آمادگی جسمی و عملکردی در بیماران مبتلا، الگوهای مختلف ورزش در سرطان و سایر بیماری ها، معرفی سازمانهای پیشگام و برنامه های موجود در سطح جامعه در حیطۀ ورزش و بیماری ها.