اعضاء کمیته علمی (به ترتیب حروف الفبا)
 • دکتر امین عیسی نژاد / دانشگاه شاهد
 • دکتر حمید آقا علی نژاد / دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر رضا قراخانلو / دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر مهدیه آکوچکیان / دانشگاه تهران-پردیس کیش
 • دکتر علی کاشی / پژوهشگاه علوم ورزشی
 • دکتر صادق امانی / دانشگاه خوارزمی
 • دکتر محمدرضا کردی / دانشگاه تهران
 • دکتر امیرحسین براتی/ دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر عباسعلی گایینی / دانشگاه تهران
 • دکتر مهدی بیاتی / پژوهشگاه علوم ورزشی
 • دکتر حمید محبی / دانشگاه گیلان
 • دکتر لاله حاکمی / فدراسیون پزشکی ورزشی
 • دکتر علی محمد علیزاده / مرکز تحقیقات سرطان علوم پزشکی
 • دکتر شهپر حقیقت / پژوهشکده سرطان پستان جهاد 
 • دکتر مهدی مهدوی / انستیتو پاستور
 • دکتر نسیم خسروی/ پژوهشکده سرطان پستان جهاد 
 • دکتر احمدرضا موحدی / دانشگاه اصفهان
 • دکتر ولی ا.. دبیدی روشن/ دانشگاه مازندران
 • دکتر ناصر نقدی / انستیتو پاستور
 • دکتر کمال درّانی/ دانشگاه تهران- پردیس کیش
 • دکتر سعید نقیبی / پژوهشگاه علوم ورزشی
 • دکتر حمید رجبی / دانشگاه خوارزمی
 • دکتر رضا نوری /  دانشگاه تهران-پردیس کیش
 • دکتر هادی روحانی / پژوهشگاه علوم ورزشی
 • دکتر روح ا.. نیکویی / دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • دکتر محمد شریعت زاده / پژوهشگاه علوم ورزشی
 • دکتر معصومه هلالی زاده / پژوهشگاه علوم ورزشی
 • دکتر صنمبر صدیقی/ دانشگاه علوم پزشکی تهران
 •  
 • دکتر محمدحسین علیزاده/ دانشگاه تهران